Portal Pracownika

iHR Portal Pracownika (Employee Self-Service Portal) to prosty w obsłudze portal dla pracowników firmy. Działa on podobnie jak bankowość internetowa, sklep online czy inne platformy samoobsługowe. Można na nim załatwić większość spraw związanych z kadrami, BHP, płacami i administracją. To jakby "internetowe biuro kadrowe", gdzie pracownicy mają dostęp do informacji o zarządzaniu zasobami ludzkimi, wypłatami, obecnościami, urlopami i innymi ważnymi informacjami (intranet). iHR Portal Pracownika ma na celu usprawnienie oraz zautomatyzowanie wielu procesów HR. Pracownicy obsłużą się sami, bez kontaktu z kadrami i przełożonymi. Managerowie i działy HR odetchną z ulgą eliminując tysiące drobnych spraw związanych z obsługą pracowników. Znaczna część procesów jest też zautomatyzowana, przez co oszczędzamy czas pieniądze i rozwiązujemy wiele problemów. Oto kilka kluczowych cech i funkcji, które z oferuje portal:

  • dostęp do informacji osobowych: pracownicy mogą przeglądać i aktualizować swoje dane osobowe, takie jak adres, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu czy kwalifikacjach.
  • zarządzanie urlopami i nieobecnościami: możliwość składania wniosków o urlop, wniosków o prace zdalną, śledzenia salda urlopowego, oraz zgłaszania innych rodzajów nieobecności.
  • dokumenty HR i zarządzanie płacami: pracownicy mogą mieć dostęp do swoich list płac, pasków z wypłatami, rocznych zestawień dochodów, oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem.
  • szkolenia i rozwój: portal może oferować dostęp do planów szkoleniowych, materiałów edukacyjnych czy możliwości zgłaszania się na kursy i szkolenia.
  • korzyści i udogodnienia: informacje o dostępnych świadczeniach (np. ubezpieczenia, programy emerytalne) oraz możliwość zarządzania nimi.
  • komunikacja wewnętrzna: narzędzia do komunikacji z działem HR, menedżerami, a także funkcje społecznościowe takie jak fora czy tablice ogłoszeń – funkcjonalny intranet, aktualności, zaradzenia, procedury i dokumenty.
  • Elektroniczne wnioski: zamiast stosów papierów wszystkie procesy mogą zostać zdigitalizowane, a następnie zautomatyzowane.

Portal Pracownika iHR jest bardzo ważnym narzędziem dla pracowników, które pomaga im w łatwy sposób uzyskać informacje i załatwić sprawy. Dzięki temu pracownicy mają większą kontrolę nad swoimi danymi i procesami związanymi z zatrudnieniem. Portal ten zapewnia im także wsparcie w codziennych zadaniach.

iHR Portal Pracownika to oprogramowanie klasy HRIS,

czyli Human Resource Information System (System Informacji o Zasobach Ludzkich), to systemu online używany przez przedsiębiorstwa do zarządzania różnymi aspektami funkcji zasobów ludzkich. Jego głównym celem jest usprawnienie i automatyzacja kluczowych procesów HR, takich jak zarządzanie kadrami, rekrutacja, administrowanie wynagrodzeniami, śledzenie czasu pracy i obecności, a także zarządzanie korzyściami pracowniczymi.

HRIS pomaga także w tworzeniu analiz i raportów dotyczących danych pracowniczych. Umożliwia to HR lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi i podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych.

iHR Portal Pracownika to także HRM,

czyli Human Resource Management (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi), to proces zarządzania pracownikami w organizacji w sposób strategiczny i spójny. HRM obejmuje szereg funkcji i praktyk związanych z zarządzaniem ludźmi, w tym rekrutację, selekcję, szkolenie, rozwój zawodowy, ocenę wydajności, zarządzanie wynagrodzeniami, korzyściami i świadczeniami pracowniczymi, a także utrzymanie dobrych relacji pracowniczych.

Celem HRM jest maksymalizacja efektywności pracowników w celu osiągnięcia celów strategicznych firmy, jednocześnie dbając o dobrostan i rozwój pracowników. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest kluczowym elementem dla każdej organizacji, ponieważ pracownicy są najcenniejszym zasobem, który decyduje o sukcesie firmy.

iHR Portal Pracownika to także intranet firmowy,

czyli prywatna portal online wykorzystywana przez organizacje do wspierania komunikacji, współpracy i zarządzania informacjami wewnątrz firmy. Dostęp do intranetu jest ograniczony do pracowników firmy, a sieć ta służy jako centralne miejsce do dzielenia się zasobami, takimi jak dokumenty, harmonogramy, wewnętrzne wiadomości, informacje o pracownikach i szkoleniach.

Intranet jest również zintegrowany z innymi systemami firmowymi, takimi jak np. ERP, CRM, AD, pocztą firmową czy systemami zarządzania projektami, co pozwala na łatwy dostęp do różnych narzędzi i danych potrzebnych pracownikom w ich codziennej pracy. Intranet jest zabezpieczone i dostępne tylko w sieci wewnętrznej firmy, choć może być również dostępny zdalnie poprzez bezpieczne połączenia VPN.

iHR Portal Pracownika

jest dostosowanym do polskich realiów systemem zdolnym do adaptacji i skalowania w odpowiedzi na zmieniające się wymagania i warunki. Elastyczność taka obejmuje zdolność do dodawania nowych funkcji, obsługi większej liczby użytkowników, integracji z innymi systemami lub technologiami oraz szybkiego reagowania na zmiany w procesach biznesowych.

iHR Portal Pracownika jest modułowy, co ułatwia modyfikacje i rozbudowę bez konieczności przeprowadzania kosztownych i czasochłonnych prac na całym systemie

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zobacz pełną ofertę produktów, którą przygotowaliśmy dla Twojej firmy