PPK - NOWE OBOWIĄZKI DLA FIRM

image/svg+xml
24 kwiecień
2019

PPK - NOWE OBOWIĄZKI DLA FIRM. BĄDŹ GOTOWY NA NADCHODZĄCE ZMIANY

Od 1 lipca 2019 r firmy zatrudniające ponad 250 pracowników są zobligowane do obsługi programu oszczędnościowego organizacji. Obowiązek ten wynika z obowiązującej od tego roku ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, tzw. PPK. Jak przygotować firmę do nadchodzących zmian? Ile czasu ma firma na utworzenie odpowiednich procedur/ wdrożenie rozwiązań? Kto może skorzystać z PPK? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w poniższym materiale.

Pracownicze Plany Kapitałowe – co to jest?
Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy powszechny i dobrowolny dla pracowników systemem gromadzenia oszczędności. Wpłacane przez pracodawcę składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe będą współfinansowane przez pracownika i pracodawcę, z niewielkim dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu  państwa. 

Finansowanie
Wpłaty podstawowe mają stanowić 3,5 % wynagrodzenia brutto danego pracownika. Będą one finansowane przez podmiot zatrudniający i oszczędzający w PPK w następujących proporcjach:
  • składki finansowane przez pracownika: 2 % wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stronie osoby zatrudnionej
  • składki finansowane przez pracodawcę: 1,5 % wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe po stronie zatrudniającego. 

Obniżenie wpłat - ustawa przewiduje możliwość obniżenia wpłat uczestnika PPK do wysokości nie mniej niż 0,5 % wynagrodzenia w sytuacji, gdy jego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 – krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dobrowolna składka - pracodawca będzie miał możliwość wpłaty składki dobrowolnej do wysokości 2,5 % wynagrodzenia brutto. Składka dobrowolna dla pracownika będzie wynosić 2 % wynagrodzenia.  W efekcie na konto pracownika w PPK będzie mogła wpływać łączna wpłata od 3,5 do 8 % wynagrodzenia brutto.

Dofinansowanie ze środków państwa - pochodząca z budżetu składka powitalna obecnie jest określona na 250 zł., dofinansowanie roczne  obecnie jest określone na 240 zł. Warunkiem otrzymania dopłaty rocznej jest wpłata na rachunek PPK w danym roku kalendarzowym kwoty nie mniejszej niż suma wpłat podstawowych naliczonych za okres 6 miesięcy od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.  Wyjątek stanowią pracownicy, których miesięczne wynagrodzenie nie przekracza kwoty odpowiadającej 120 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Prawo do dopłaty rocznej uzyskają oni w sytuacji, gdy kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej 25 % kwoty wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku.

Środki odprowadzane w ramach PPK mają być gromadzone na indywidualnych kontach. Zgodnie z art. 26 ust. 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie będą wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Oznacza to, że nie będą one stanowić również podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe oraz zdrowotne, a także na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rezygnacja - rezygnacja z udziału w programie/ przekazywania wpłat do PPK będzie możliwa w każdym momencie (na podstawie podpisania deklaracji rezygnacji zgodnie z przyjętym przez Ministerstwo Finansów wzorem). Deklaracja ma być złożona na ręce pracodawcy, który w ciągu 7 dni od dnia złożenia deklaracji przez pracownika zobowiązany będzie do poinformowania o tym fakcie właściwej instytucji finansowej. Rezygnacja obowiązuje w miesiącu jej złożenia, a składki już pobrane w tym miesiącu podlegają zwrotowi. Ponieważ przepisy ustawy stanowią, że co 4 lata pracownik będzie ponownie zapisywany do Pracowniczych Planów Kapitałowych (Podstawa prawna: Projekt z dnia 30 stycznia 2019 r. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego), pracownik który nie będzie chciał brać udziału w programie będzie zobligowany do składania deklaracji do 4 lata.

Możliwe jest ponowne przystąpienie do programu przez pracownika, który wcześniej zrezygnował z udziału w PPK.

Dla kogo?
Pracownicze plany kapitałowe obejmą automatycznie osoby zatrudnione w wieku od 18 do 54 lat, za które pracodawca zobowiązany jest opłacać składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Dla osób pomiędzy 55 a 69 rokiem życia uczestnictwo w PPK uzależnione jest od spełnienia warunków: zatrudnienie zainteresowanej osoby w podmiocie zatrudniającym przez co najmniej 3 miesiące w okresie roku poprzedzającego jej pierwszy dzień zatrudnienia oraz złożenie oświadczenia woli o przystąpieniu do PPK.

Ważne: program nie obejmuje osób samozatrudnionych, służb mundurowych oraz rolników.

Powszechność - program jest powszechny, co oznacza, że każdy pracodawca zatrudniający co najmniej jedną osobę będzie zobowiązany do stworzenia odpowiednich procedur, ich prowadzenia, a także do zawarcia umowy z instytucją finansową, która będzie zarządzać środkami zgromadzonymi na koncie pracownika

Dobrowolność – program jest dobrowolny jedynie dla pracowników. Każdy pracodawca będzie miał obowiązek wdrożyć rozwiązania umożliwiające pracownikowi korzystanie z PPK.

Zgodnie z zapisami ustawy środki zgromadzone w PPK będą stanowić prywatną własność uczestników, którzy będą mogli wykorzystać oszczędności po osiągnięciu wieku 60 lat. Zgormadzone środki będą wypłacane w ratach, przez okres 10 lat. Dopuszczalne są sytuacje wyjątkowe w których środki będą dostępne wcześniej, np. na wypadek poważnej choroby.

PPK dla przedsiębiorców
Obowiązek utworzenia i prowadzenia PPK będzie leżał po stronie pracodawców.  Firma musi wybrać odpowiednią instytucję finansową, podpisać z nią umowę, ustalić wysokość składek i odprowadzać je za zatrudnionych. Do prawidłowego funkcjonowania programu w organizacji niezbędny jest system informatyczny, który umożliwi ewidencję pracowników i deklaracji w zakresie rezygnacji lub przystąpienia do programu, ewidencję zmian w wysokości składek pracowników, wysyłanie aktualizacji deklaracji pracowniczych, oraz wysyłkę zestawień o wysokości należnych składek w oparciu o wyliczone wypłaty w modułach kadrowo-płacowych.

Obowiązujące terminy 
Firmy zatrudniające powyżej 250 osób są zobowiązane do udostępnienia PPK pracownikom już 1 lipca 2019 roku.
1 stycznia 2020 roku do stosowania nowych przepisów mają być gotowe organizacje zatrudniające co najmniej 50 osób.

Podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób muszą przygotować procesy na 1 lipca 2020 roku.

Firmy zatrudniające mniej niż 10 osób (mikroprzedsiębiorcy) nie muszą wprowadzać programu w sytuacji gdy wszyscy pracownicy złożą deklarację rezygnacji z uczestnictwa w PPK (co z pozostałymi przypadkami – potrzebne doprecyzowanie).

Pozostałe przedsiębiorstwa oraz instytucje państwowe/ firmy z sektora finansów publicznych dołączą do systemu tworzenia pracowniczych planów kapitałowych od 1 stycznia 2021 roku.

Ważne wyjątki
Pracodawca, u którego w dniu objęcia go przepisami ustawy funkcjonuje Pracowniczy Program Emerytalny ze składkami min. 3,5 % oraz udziałem pracowniczym min. 25 % nie musi wprowadzać programu PPK.Ponadto pracodawców będących w okresach przestoju ekonomicznego, w przypadku niewypłacalności, w okresie przejściowego ograniczenia lub zaprzestania działalności spowodowanej powodzią, będzie mogło objąć czasowe zwolnienie z obowiązku dokonywania wpłat na PPK.

Kary
Pracodawcom, którzy nie wywiążą się z obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie, nie zrealizują wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie oraz nie prowadzą dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK będzie grozić kara grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł. Natomiast kara dla przedsiębiorcy, który nie dopełnia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK lub nakłania osobę zatrudnioną lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK, może wynieść do 1,5% funduszu wynagrodzeń w poprzednim roku obrotowym. Realizację obowiązku tworzenia i prowadzenia PPK będzie kontrolować Państwowa Inspekcja Pracy.

Kto w firmie odpowiada za funkcjonowanie programu?
Za przygotowanie firmy do PPK jest odpowiedzialny pracodawca. Obsługa PPK będzie  należała do działu kadr i płac oraz księgowości organizacji. Do obowiązków organizacji/ firmy będzie należeć m.in. administrowanie listą osób objętych programem PPK, weryfikowanie oraz ewidencjonowanie danych, zawieranie umów z instytucją finansową, wyliczanie comiesięcznych wpłat na konto PPK, zarządzanie wnioskami od pracowników, etc.

Wdrożenie systemu informatycznego, a co za tym idzie - automatyzacja procesu pomoże w zarządzaniu PPK, wyeliminuje możliwe błędy i odciąży pracowników. Wdrożony system usprawni pracę i wiele czynności wykona za pracowników.

INTEBUCO Polska Gepardem Biznesu 2018


Z wielką przyjemnością informujemy, że firma INTEBUCO POLSKA Sp. z o.o. otrzymała tytuł Gepard Biznesu 2018 za dynamiczny rozwój. Już po raz 13. Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował wyniki finansowe 51 tys. polskich przedsiębiorstw.

czytaj wpis...

FUNKCJONALNOŚĆ DO OBSŁUGI PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH


Zgodnie z USTAWĄ z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, rozliczanie składek PPK oraz ich odprowadzanie na indywidualne konta pracownicze, spoczywa na pracodawcy.

czytaj wpis...

INTEBUCO POLSKA WDRAŻA NORMĘ ISO 27001:2017-06


W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy i mając na uwadze ciągłe podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług oraz oferowanych przez INTEBUCO Polska Sp. z. o.o. produktów i rozwiązań, poszukujemy do współpracy partnera, który wdroży międzynarodową normę ISO 27001.

czytaj wpis...

JPK_VDEK NOWA FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU SIMPLE.ERP


Z dniem 1 kwietnia 2020 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające nowy sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT w oparciu o nomenklaturę scaloną (kody CN) dla towarów oraz klasyfikację PKWiU2015 dla usług.

czytaj wpis...
Created By Logo Intebuco Sp. z o.o.